bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Menu główne
Gdzie nas znajdziesz

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego

ul. Pomorska 7
62-800 Kalisz
tel: 0627602032
e-mail: sp11kalisz@wp.pl
strona www:
www.sp11kalisz.prv.pl

Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Cele i zadania placówki

Rejestr zmian

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wraz z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenie szkoły określonych w szkolnym programie nauczania i szkolnym programie wychowawczym stanowiących załączniki do niniejszego statutu szkoły.

2. Przygotowuje absolwentów szkoły do kontynuowania dalszego kształcenia w gimnazjum.

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

5. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej uzyskując prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła na ich życzenie organizuje naukę religii lub etyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej określającym warunki i sposób wykonania przez szkołę zadań w tym zakresie.

6. Udziela potrzebującym uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez pedagoga szkolnego oraz ścisła współpracę z Poradnią Psychologiczno _ Pedagogiczną.

7. Organizuje dla uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów niepełnosprawnych zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną lub prowadzone jest nauczanie indywidualne. Decyzję w sprawie nauczania indywidualnego podejmuje dyrektor po uzyskaniu orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, zgody organu prowadzącego i Kuratorium Oświaty.

8. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w miarę możliwości finansowych poprzez organizowanie przedmiotowych kół zainteresowań, SKS, kół artystycznych itp.

9. Zezwala na wniosek lub na zgodę rodziców szczególnie uzdolnionemu uczniowi na indywidualny program nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Odmowę wyrażenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki dyrektor wydaje w drodze decyzji administracyjnej, od której rodzice lub uczeń mogą się odwołać.

10. Realizując zadania opiekuńcze wobec uczniów uwzględniające ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniej opieki przez nauczycieli nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo,

b) sprawowaniu bezpośredniej opieki przez nauczyciela nad uczniem w czasie lekcji,

c) zapewnienia uczniowi prawa do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami edukacyjnymi realizowanej w formie dyżurów nauczycielskich na korytarzach, na boisku wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły, a uczniom oddziałów przedszkolnych pobyt z nimi nauczycieli podczas zajęć,

d) sprawowanie przez nauczycieli opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, biwaków itp. Przyjmuje się zasadę, że na 30 uczniów w formach organizowanych na terenie m. Kalisza powinien przypadać 1 nauczyciel na 15 uczniów.
Natomiast w przypadku turystyki kwalifikowanej 1 nauczyciel przypada na 10 uczniów.
Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest kierownik wycieczki,

e) zapewnienie powszechnego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej,

f) zapewnienie potrzebującym ze względu na sytuację rodzinną uczniom pobytu w świetlicy po zakończonych zajęciach oraz możliwości skorzystania z dożywiania w stołówce szkolnej,

g) pełnienie przez nauczycieli raz w miesiącu w wyznaczonej godzinie dyżurów w szkole umożliwiających ich systematyczny kontakt z rodzicami,

h) stały kontakt nauczycieli - wychowawców z rodzicami najniższych klas szkoły oraz mających zaburzenia rozwojowe i uszkodzenia narządów ruchu, słuchu i wzroku w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i powrotu ze szkoły,

i) zwolnienie uczniów ze składek na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zgodnie z umową pomiędzy szkoła a zakładem ubezpieczającym.

11. Za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem uczniów i szkoleniem nauczycieli w tym zakresie odpowiedzialny jest dyrektor szkoły oraz inspektor BHP.

Udostępniający: Stanisław Ibusz
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2009-04-27 09:48
Czas wytworzenia: 2009-04-27 09:48
Czas ost. modyfikacji: 2010-05-06 11:43

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.